Add banner mitava

reģistrācija

Komandas pieteikuma veidlapa

2019. gada Turnīrā var piedalīties jebkura komanda, kas apņemas ievērot un pildīt Reglamenta nosacījumus.
Vienas komandas sastāvā Turnīrā drīkst pieteikt 12 (divpadsmit) spēlētājus (t.sk. spēlējošais treneris) – komandas var būt jauktās.Spēlētājiem jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu (ne jaunākiem kā 2003 gadā dzimušie).

Turnīrā nedrīkst piedalīties Latvijas un citu valstu čempionātu futbola līgu spēlētāji, kuri 2019. gada ietvaros ir pieteikti Latvijas virslīgas,1.līgas vai LTFA Virslīgas čempionātos.
Spēlētājs Turnīra vienā Posmā drīkst piedalīties tikai vienas komandas sastāvā. Jau iepriekš reģistrēts spēlētājs citos Posmos nevar piedalīties citas komandas sastāvā, izņemot gadījumus,ja tiek veidota jauna komanda.

Posmos izmaiņas komandu sastāvā var veikt līdz attiecīgā Posma nedēļas trešdienai, saskaņojot to ar Organizatoriem.

Komandas var pieteikt savu dalību Posmam ne vēlāk kā 7 kalendārās dienas līdz attiecīgā Posma sākumam.

Komandas pieteikums (pielikums Nr.2) ir jāiesniedz elektroniskā veidā ne vēlāk kā 7 kalendārās dienas pirms Posma uz e-pastu, ieskanētā veidā – open@mitavaopen.lv
Komandas pēc pieteikuma nosūtīšanas saņem apstiprinājumu un 3 kalendāro dienu laikā veic dalības maksas pārskaitījumu. Ja pārskaitījums netiek veikts, komandas pieteikums tiek uzskatīts par atsauktu un tiek anulēts.

Dalības maksa tiek noteikta 80,00 eiro (astoņdesmit eiro, 00 centi) par vienu posmu no vienas komandas.

Saņemot pārskaitījumu, komanda tiek iekļauta dalībnieku sarakstā. Aptirināto komandu iekļaušana dalībnieku sarakstā notiek katru dienu pēc plkst. 16.00.
Dalības maksa pēc apstiprinājuma saņemšanas jāiemaksā apstiprinājuma e-pastā norādītajā kontā. Dalības maksa netiek atgriezta.
Ja  Posmam pieteikušās vairāk nekā 16 (sešpadsmit) komandas, nākamās komandas drīkst pieteikties citam Posmam vai iekļūt “gaidīšanas sarakstā”. Šī saraksta pirmā komanda iekļūst Posmā, ja kāda no apstiprinājumu saņēmušajām komandām atsauc savu dalību Turnīrā vai laikā neveic dalības maksas pārskaitījumu.
Komandām nav atļauts pārcelt savu dalību no viena Posma uz citu.

Dalībnieki, piesakoties Turnīram apliecina, ka neiebilst savu personas datu (vārds,uzvārds, personas kods) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā Turnīra interneta mājaslapā www.mitavaopen.lv; ziņu, foto un video materiālu publicēšanai Turnīra sociālajos tīklos un izsūtīšanai medijiem, kā arī komandas kontaktpersonas datu (telefona nr., e-pasta adrese) izmantošanai saziņā ar Organizatoru saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1. pantu.

Augšā