Add banner mitava

reglaments

LATVIJAS AMATIERU MINIFUTBOLA FESTIVĀLS
“MĪTAVA OPEN 2019”
Reglaments

1.Turnīra mērķi.

1.1. Latvijas Amatieru minifutbola festivāls “MĪTAVA OPEN 2019” (turpmāk tekstā – Turnīrs) tiek rīkots ar mērķi popularizēt fiziski aktīvu dzīvesveidu un sportisku brīvā laika pavadīšanu;
1.2. Veicināt sabiedrības interesi par futbolu;
1.3. Vienot un saliedēt Latvijas sabiedrību;
1.4. Radīt cilvēkos pozitīvu saikni un asociācijas ar futbolu.

2.Turnīra vadība un organizācija.

2.1. Turnīra organizators ir Latvijas Futbola Federācija un SIA “Prāta Vētras Skaņu ierakstu kompānija”,sadarbībā ar Latvijas pilsētu pašvaldībām. (turpmāk tekstā- Organizators), e- pasts: open@mitavaopen.lv / Tel.: +371 67334495

2.2. Turnīra tiešo vadību un organizatoriskos jautājumus realizē Ieva Liepa e-pasts: open@mitavaopen.lv, tel.: +371 29446678

3.Turnīra norises vieta un laiks.

3.1. Turnīrs notiek no 2019. gada 6. jūlija līdz 24. augustam.
3.2. Turnīrs norisinās 4 reģionālajos posmos.
3.3. Turnīra norises reģioni (turpmāk tekstā – Posms):

  • 06. jūlijs- Talsu  posms, Sporta halles futbola stadions, Mīlenbaha iela 32a, dabīgais segums
  • 27. jūlijs- Gulbenes posms, Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12 a , dabīgais segums
  • 10. augusts- Līvānu posms, Jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”, Lāčplēša iela 28, mākslīgais segums
  • 24. augusts- Jelgavas posms, Zemgales olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, dabīgais segums

 

4.Dalībnieki.

4.1. 2019. gada Turnīrā var piedalīties jebkura komanda, kas apņemas ievērot un pildīt Reglamenta nosacījumus.
4.2. Vienas komandas sastāvā Turnīrā drīkst pieteikt 12 (divpadsmit) spēlētājus (t.sk. spēlējošais treneris) – komandas var būt jauktās.
4.3. Spēlētājiem jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu (ne jaunākiem kā 2003 gadā dzimušie).
4.4. Spēlētājam jāizturas pret Organizatoriem un Reglamentu ar cieņu, kā arī godprātīgi jāsniedz informācija par pieteiktajiem spēlētājiem.
4.5. Spēlētāji ir vienlīdz atbildīgi par savas komandas katra Spēlētāja iesniegto informāciju. Katrs dalībnieks, piesakoties Turnīram apstiprina savu personas datu apstrādi balstoties uz fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1. pantu.
4.6. Turnīrā nedrīkst piedalīties Latvijas un citu valstu čempionātu futbola līgu spēlētāji, kuri 2019. gada ietvaros ir pieteikti  Latvijas virslīgas,1.līgas vai LTFA Virslīgas čempionātos.
4.7. Organizatori patur tiesības pieņemt galējo lēmumu par komandas vai atsevišķa spēlētāja pielaišanu pie spēlēšanas Turnīrā, ja tiek konstatēta reglamenta neatbilstība vai tā pārkāpums vai kāds cits apstāklis, kas Organizatoram liekas aizdomīgs vai nepieņemams.
4.8. Ja Posma norises laikā, vai jebkurā laikā pēc tā, līdz Turnīra beigām, Organizators atklāj un konstatē faktu par nepatiesi sniegtu informāciju, no Turnīra tiek diskvalificēta visa komanda, kā arī tiek anulēti visi rezultāti. Komandas spēlētāji zaudē tiesības piedalīties citā Turnīra Posmā citas komandas sastāvā.
4.9. Katrai komandai ir jābūt vienādas krāsas krekliem ar numuriem un kāju sargiem, vārtsarga krekla krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma spēlētājiem.
4.10. Sacensībās nedrīkst spēlēt ar futbola apaviem, kuriem ir metāla radzes.
4.11. Spēlētājs Turnīra vienā Posmā drīkst piedalīties tikai vienas komandas sastāvā.  Jau iepriekš reģistrēts spēlētājs citos Posmos nevar piedalīties citas komandas sastāvā, izņemot gadījumus,ja tiek veidota jauna komanda.
4.12. Posmos izmaiņas komandu sastāvā var veikt līdz attiecīgā Posma nedēļas trešdienai, saskaņojot to ar Organizatoriem.
4.13. Komanda var atsaukt savu dalību Turnīrā. Šādā gadījumā komandas vietu ieņem pirmā komanda no “gaidīšanas saraksta”. Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa atmaksāta netiek.
4.14. Komandas spēlētājiem jāierodas uz Turnīru ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (LR pase vai ID karte). Organizatoram ir tiesības prasīt spēlētājam pierādīt savu identitāti.

5.Pieteikšanās

5.1. Komandas Turnīram var pieteikties interneta vietnē www.MitavaOpen.lv

5.2. Dalībnieki, piesakoties Turnīram apliecina, ka neiebilst savu personas datu (vārds,uzvārds, personas kods) izmantošanai rezultātu apkopošanā un publicēšanā Turnīra interneta mājaslapā www.mitavaopen.lv; ziņu, foto un video materiālu publicēšanai Turnīra sociālajos tīklos un izsūtīšanai medijiem, kā arī komandas kontaktpersonas datu (telefona nr., e-pasta adrese) izmantošanai saziņā ar Organizatoru saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1. pantu.

5.3. Komandas var pieteikt savu dalību Posmam ne vēlāk kā 7 kalendārās dienas līdz attiecīgā Posma sākumam.

5.4. Komandas pieteikums (pielikums Nr.2) ir jāiesniedz elektroniskā veidā ne vēlāk kā 7 kalendārās dienas pirms Posma uz e-pastu, ieskanētā veidā – open@mitavaopen.lv
5.5. Komandas pēc pieteikuma nosūtīšanas saņem apstiprinājumu un 3 kalendāro dienu laikā veic dalības maksas pārskaitījumu. Ja pārskaitījums netiek veikts, komandas pieteikums tiek uzskatīts par atsauktu un tiek anulēts. Saņemot pārskaitījumu, komanda tiek iekļauta dalībnieku sarakstā. Aptirināto komandu iekļaušana dalībnieku sarakstā notiek katru dienu pēc plkst. 16.00.
5.6. Dalības maksa pēc apstiprinājuma saņemšanas jāiemaksā apstiprinājuma e-pastā norādītajā kontā. Dalības maksa netiek atgriezta.
5.7. Ja  Posmam pieteikušās vairāk nekā 16 (sešpadsmit) komandas, nākamās komandas drīkst pieteikties citam Posmam vai iekļūt “gaidīšanas sarakstā”. Šī saraksta pirmā komanda iekļūst Posmā, ja kāda no apstiprinājumu saņēmušajām komandām atsauc savu dalību Turnīrā vai laikā neveic dalības maksas pārskaitījumu.

5.8. Ja kādā no posmiem piesakās 5 komandas vai mazāk, tad posms tiek atcelts un nauda par komandas dalību tiek atgriezta vai arī pārcelta dalībai nākošajā posmā.

5.9. Komandām nav atļauts pārcelt savu dalību no viena Posma uz citu.

6.Turnīra spēļu norises kārtība.

6.1. Turnīra spēles notiek futbola laukumā:

  • Laukuma izmēri: 22 m x 44m;
  • Vārtu izmēri: 3m x 2m;
  • Spēlētāji laukumā: 6(ieskaitot vārtsargu), spēle norit formātā 6 pret 6;
  • Tiek spēlētas pēc starptautiskiem 6×6 minifutbola noteikumiem ar dažiem izņēmumiem (kā piemēram spēles ilgums).

6.2. Turnīra izspēles kārtība spēļu ilgums Posmos ir sekojošs:
6.2.1. Posmos maksimums (16 komandas): 4 (četras) atlases apakšgrupas katrā pa 4 komandām, kuras izspēlē katra ar katru. 2 (divas ) labākās no katras apakšgrupas kvalificējas 1/4 finālam, bet 2 (divas) vājākās no katras apakšgrupas turpina cīņu par ieskaites punktiem.
6.2.2. Visu spēļu laiks – 1 x 15 minūtes.
6.3.1. Punktus pēc Posma iegūst visas komandas, kuras piedalījās (Pielikums Nr.1).
6.3.2. Pēc katra Posma tiks publicēta punktu kopvērtējuma tabula – www.MitavaOpen.lv
6.3.3. Punktu skaitīšanas tabula tiks publicēta pielikumā (pielikums Nr1).

7.Uzvarētāja noteikšana.

7.1. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara- 3 punkti; neizšķirts- 1 punkts; zaudējums- 0 punktu.).
7.2. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāda punktu summa, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāki radītāji savstarpējās spēlēs (vārtu starpība, gūtie vārti).
7.3. Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (vārtu starpība, gūtie vārti).
7.4. Ja apakšgrupā 2 (divām) vai vairākām komandām ir vienādi visi savstarpējie rādītāji, komandas izpilda 7 m soda sitienus galīgo vietu noskaidrošanai (katra ar katru).
7.5. Ja komanda neierodas vai nokavē spēles sākumu, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3. Ja komanda atkārtoti neierodas vai nokavē spēles sākumu, tā tiek izslēgta no tālākās cīņas par vietu Finālā. Spēles rezultāti tiek anulēti.

8.Tiesneši.

8.1. Tiesnešus posmam nozīmē turnīra organizatori.  Katrā posmā ir viens galvenais tiesnesis.
8.2. Organizatora nozīmējums ir galīgs un neapstrīdams.
8.3. Jebkurš spēles tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.
8.4. Komandām nav tiesību vērsties ar pretenzijām un protestiem pret tiesneša darbībām, kā arī spēles laikā apvainot vai aizskart tiesnesi. Gadījumā, ja tas notiek, tad tiesnesim ir tiesības apturēt spēli līdz spēlētāji nomierinās. Ja aizskaršana vai aizvainojumi turpinās tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli un piešķirt komandai zaudējumu ar 0:3;
8.5. Posma galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties Turnīrā komandai vai Spēlētājam, ja rodas aizdomas, ka:
8.5.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā;
8.5.2. spēlētājs uzdodas par citu personu;
8.5.3. spēlētājs vai komanda neievēro Turnīra noteikumus vai Reglamentu;
8.5.4. spēlētājs vai komanda veic negodīgas darbības vai atklājas kādi maldinoši apstākļi;
8.5.5. spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē.

9.Turnīra disciplīna.

9.1. Turnīra spēles norisinās “FAIR PLAY” (Godīgās spēles) gaisotnē.
9.2. Spēlētājs tiek brīdināts par pārkāpumiem ar dzelteno kartiņu. Par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē spēlētājs tiek noraidīts no laukuma.
9.3. Noraidījuma gadījumā komanda līdz spēles beigām spēlē mazākumā.
9.4. Noraidītais spēlētājs var piedalīties nākošā spēlē ja:
9.4.1. Tiek noraidīts par 2 (diviem) brīdinājumiem.
9.4.2. Tiek noraidīts par “acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu” (pēdējās cerības sodu).
9.4.3. Galvenais tiesnesis piemēro papildus sankcijas par rupjiem pārkāpumiem un/vai nesportisku uzvedību/rīcību.

10.Finansiālie noteikumi

10.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos Turnīrā (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komandas.
10.2. Izdevumus, kas saistīti ar Turnīra organizāciju un tiesāšanu sedz Organizators.
10.3. Dalības maksa katrai komandai par vienu posmu tiek noteikta EUR 80 (astoņdesmit EUR, 00 centi). Par atkārtotu dalību kādā no nākošajiem Posmiem ir jāmaksā vēlreiz dalības maksa 80 EUR (astoņdesmit EUR, 00 centi).
10.4. Dalības maksa jāveic reģistrējoties Turnīram, bet ne vēlāk kā 4 kalendārās dienas līdz posma sākumam, kurā komanda ir pieteikusies.

11.Turnīra balvu fonds.

11.1. Turnīra katra Posma pirmās 3 (trīs) vietas ieguvušās komandas tiek apbalvotas ar Organizatora noteiktām balvām.
11.2. Organizatoriem ir tiesības piešķirt citas speciālās balvas.
11.3. Komanda, ne vairāk kā 12 cilvēku sastāvā,  kura visu Turnīra Posmu kopsummā ir ieguvusi vislielāko punktu skaitu, iegūst galveno Turnīra balvu – ceļojumu uz UEFA Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas spēli Slovēnijā, starp Slovēnijas un Latvijas nacionālajām izlasēm 2019.gada 16.novembrī (ceļš Rīga-Ļubļana-Rīga, viesnīca, spēles apmeklējums).

12.Medicīna

12.1. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli spēles laikā.
12.2. Organizatori uz katru Posmu nodrošina mediķi.
12.3 Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandas treneris vai mediķis sporta spēļu vietā, ko nodrošina organizators.
12.4. Nopietnas traumas gadījumos nekavējoties jāizsaudzē medicīniskā palīdzībā.

Punktu sadale Latvijas minifutbola festivālā “Mītava OPEN 2019” pēc Posmiem

Vieta Punkti
1. vieta
18 punkti
2. vieta
16 punkti
3. vieta
14 punkti
4. vieta
13 punkti
5. vieta
12 punkti
6. vieta
11 punkti
7. vieta
10 punkti
8. vieta
9 punkti
9. vieta
8 punkti
10. vieta
7 punkti
11. vieta
6 punkti
12. vieta
5 punkti
13. vieta
4 punkti
14. vieta
3 punkti
15. vieta
2 punkti
16. vieta
1 punkti

Komandas pieteikuma veidlapa

Augšā